CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Dịch vụ thương mại bao gồm thanh toán và tài trợ thương mại trong và ngoài nước. Thanh toán thương mại là sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiền tệ của Doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu và dịch vụ với đối tác tại khu vực hay nước khác, bao gồm các dịch vụ như thanh toán, thư tín dụng, nhờ thu… Ngoài ra, Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại đối với giao dịch giữa các doanh nghiệp bằng việc tài trợ ngắn hạn dựa trên việc giữ hàng, tạm ứng thanh toán, những khoản phải thu…

1. Bối cảnh phát triển nghiệp vụ

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng gia tăng, trong khi đó sự phát triển của thương mại quốc tế quyết định quy mô và tiềm lực tài trợ thương mại. Cùng với nhu cầu ngày một đa dạng của các Công ty thương mại, Ngân hàng đã và đang không ngừng đổi mới các loại hình sản phẩm và phương thức dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

2. Đặc điểm và chức năng

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh đã có quan hệ đại lý với 1706 ngân hàng của 103 nước trên thế giới, cung cấp hiệu quả các dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại quốc tế, đem đến thành công cho Doanh nghiệp. Cùng với sự mở rộng và phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, nhu cầu tài chính của Doanh nghiệp ngày càng nâng cao, dịch vụ thương mại của Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh cũng không ngừng được đổi mới, đồng thời chú trọng đến nhu cầu của các Doanh nghiệp để đề xuất các phương thức phục vụ, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp một cách tối nhất. Các sản phẩm thanh toán và tài trợ thương mại giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ thu hồi vốn, cải thiện tình hình tài chính một cách có hiệu quả, giảm thiểu chi phí tài chính.

3. Những sản phẩm chủ yếu

Dịch vụ thương mại của chúng tôi bao gồm thanh toán thương mại quốc tế ngoại và trong nước:

- Thanh toán thương mại trong nước bao gồm: thư tín dụng trong nước…

- Thanh toán nhập khẩu bao gồm: chuyển tiền đi, mở thư tín dụng, nhờ thu nhập khẩu…

- Thanh toán xuất khẩu bao gồm: chuyển tiền đến, thông báo L/C, nhờ thu xuất khẩu…

- Tài trợ thương mại bao gồm: tài trợ nhờ thu nhập khẩu, packing loan…

- Tài trợ thương mại quốc tế bao gồm: packing loan, tài trợ nhờ thu xuất khẩu…

4. Triển vọng hợp tác giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp

Theo xu hướng ngày càng nhiều các Doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh hoạt động, Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh với ưu thế mạng lưới thông tin rộng khắp trên thế giới, đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện, phát triển đổi mới trên định hướng của khách hàng, phá vỡ cách thức phục vụ truyền thống, kết hợp với nhiều phương thức phục vụ mới, để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, xây dựng mối quan hệ giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp ngày càng vững chắc.

Xem thêm thông tin sản phẩm dịch vụ thương mại tại đây.