CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

2019 finance report VN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 1

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 2

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 3

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 4

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 5

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 6

FS REPORT SUMMARY 2019 VN Page 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.