CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

2014-07-23T134803 001

2014-07-23T134803 002

2014-07-23T134803 003

2014-07-23T134803 004

2014-07-23T134803 005

2014-07-23T134803 006

 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.