CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

FS-2012 001

FS-2012 002

FS-2012 003

FS-2012 004

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.