CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2021 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

Bocom 31.12021 FS V VND Page 01

Bocom 31.12021 FS V VND Page 02

Bocom 31.12021 FS V VND Page 03

Bocom 31.12021 FS V VND Page 04

Bocom 31.12021 FS V VND Page 05

Bocom 31.12021 FS V VND Page 06

Bocom 31.12021 FS V VND Page 07

Bocom 31.12021 FS V VND Page 08

Bocom 31.12021 FS V VND Page 09

Bocom 31.12021 FS V VND Page 10

 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.