CHỌN NGÔN NGỮ

  • PIC2
  • PIC1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Ngân hàng Bank of Communications chi nhánh Hồ Chí Minh.

Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 01Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 02Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 03Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 04Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 05Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 06Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 07Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 08Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 09Bocom 31.12.2020 FS VND V Page 10

 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng hoặc Phòng dịch vụ khách hàng tại đây.