• PIC2
  • PIC1

THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI

NOTICE OF METHOD OF INTEREST CALCULATION

Tuân thủ theo Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (“Thông tư 14”), Chúng tôi, Ngân hàng Bank of Communications Co., Ltd – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“BOCOM”), xin thông báo đến quý khách hàng các nội dung sau đây liên quan đến phương pháp tính lãi của BOCOM (trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa BOCOM với khách hàng) có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018:

In compliance with Circular No. 14/2017/TT-NHNN dated 29 September 2017 of the State Bank of Vietnam ("Circular 14"), We, Bank of Communications Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch (“BOCOM”), are pleased to inform the customers of the following contents in relation to the BOCOM’s method of interest calculation (in taking deposits, extending credits between BOCOM and the customers) which taking effect from 1 January 2018:

  1. Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Rate of interest: shall be converted by percentage (%)/year (annual interest rate); three hundred and sixty-five days for a year.

  1. Thời hạn tính lãi: được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Term of interest: shall be defined from the date of disbursement of the credit facility or from the date of deposit to the end of the date consecutively preceding the date where the credit, deposit is fully paid (the first date is included, and only the final day of the term of interest is excluded) and time to determine the balance for the purpose of interest calculation shall be end of each day within the term of interest.

  1. Số tiền lãi / Amount of interest

Số tiền lãi

=

∑(Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)

365

Amount of interest

=

∑(Actual balance x Days of maintaining actual balance x Rate of interest)

365

  1. Đối với các nội dung khác có liên quan đến phương pháp tính lãi của BOCOM, sẽ được thực theo các quy định có liên quan trong Thông tư 14.

For the other contents in relation to the BOCOM’s method of interest calculation, shall be performed in compliance with the appropriate provisions in Circular 14.

Trân trọng kính chào / Many thanks,

Tổng Giám Đốc / General Director